Hufiec ZHP Kraków - Podgórze

Deklaracja dostępności strony internetowej Hufca ZHP Kraków – Podgórze

Hufiec Kraków-Podgórze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Hufiec Kraków-Podgórze.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików w formacie pdf nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Część artykułów ma niepełną strukturę semantyczną.
 • W serwisie występują linki, w opisach których nie znajduje się informacja, dokąd kierują.
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki.
 • Niektóre obrazki na stronie nie posiadają tekstów alternatywnych.
 • Pliki PDF, DOC itp. – administrator strony stara się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł lub zostały opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • Filmy nie posiadają napisów.
 • Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo i poprawą semantyki kodu.

Wyłączenia

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Michał Łesyk.
 • E-mail: krakowpodgorze@zhp.pl
 • Telefon: +48 533 941 411

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: ZHP Chorągiew Krakowska
 • Adres: ul. Karmelicka 31
  31-131 Kraków
 • E-mail: sekretariat@krakowska.zhp.pl
 • Telefon: +48 693 913 352

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Otoczenie

W pobliżu lokalu hufca znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Droga z miejsca parkingowego do lokalu jest dostosowana dla osób niepełnosprawych. Przed budynkiem biegnie ciąg pieszy wzdłuż ulicy. Dostęp do lokalu hufca możliwy jest bez pokonywania schodów/pochylni.

 • Wejście do lokalu

Budynek jest czytelnie oznakowany. Brak znaczników dla niewidomych totupoint. Nie ma oznakowania w języku Braille’a w windach i przy wejściach do pomieszczeń i toalet. Do budynku można wejść z psem asystującym. Drzwi do lokalu nie otwierają się automatycznie. Drzwi do lokalu znajdują się po lewej stronie w połowie korytarza na poziomie wejścia do budynku. Przy wejściu do lokalu znajduje się 5 centymetrowy próg.

 • Wnętrze lokalu

Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie poruszać się po całym lokalu. Jedyna bariera architektoniczna znajduje się to wąskie drzwi do toalety. Wewnątrz lokalu nie ma schodów. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku zapewniona jest możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób osobom ze szczególnymi potrzebami poprzez oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • Zachowany jest czytelny kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Artykuły pisane są zrozumiałym tekstem oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
 • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Wersję kontrastową.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Widoczny fokus.
 • Wyróżnienie odnośników.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Inne informacje i oświadczenia

 • Hufiec nie udostępnia aplikacji mobilnej.
 • Hufiec korzysta z poczty elektronicznej.
 • Hufiec zapewnia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikację z hufcem w formie określonej w tym wniosku.
 • Możliwe zapewnienie dostępu alternatywnego na wniosek.
 • Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo i poprawą semantyki kodu.

Accessibility Toolbar

Kontynuując korzystanie z tej strony, zgadzasz się na używanie plików cookie tej strony przez Twoją przeglądarkę. więcej informacji

Ustawienia tej strony zezwalają na przekazywanie Twojej przeglądarce plików cookie, aby uzyskać lepsze efekty i personalizację. Jeśli będziesz kontynuować lub klikniesz "akceptuj", to zgadzasz się na to.

Zamknij