100-lecie zuchów w Polsce
Napisz do nasDodaj kana? RSS
Poczet komendantów hufca
Tadeusz Moskal-Motarski
komendant w latach 1921-1922
Tadeusz Moskal-Motarski
  Nauczyciel. Urodzi? si? 10 maja 1886 roku w Krakowie. W latach 1910-1914 by? instruktorem „Soko?a” w Podgórzu. W okresie od 1918 do 1934 pracuje jako nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 24 w Krakowie - Podgórzu, a nast?pnie pe?ni obowi?zki kierownika Szko?y Zawodowej w Podgórzu.
  W 1934 przechodzi do pracy w Szkole nr 25 przy ul. Zamojskiego. Nieco wcze?niej, w 1929 roku, w rodzimych ?agiewnikach zak?ada Ko?o Sportowe „?agiewianka”. W 1939 roku zostaje zmobilizowany jako porucznik WP. Bierze udzia? w kampanii wrze?niowej. Zgin?? w 1940 roku.
W?adys?aw Drobny
komendant w latach 1922-1923
W?adys?aw Drobny
  Urodzony 22 V 1900 r. w Grzechyni, gimnazjum uko?czy? w Wadowicach. Studia (filologia polska i historia) odby? na Uniwersytecie Jagiello?skim.
  Po wyje?dzie z Krakowa pracowa? jako nauczyciel-polonista w gimnazjum we W?oc?awku. Tam równie? jako komendant chor?gwi prowadzi? harcerstwo w sze?ciu powiatach.
  Po wojnie zamieszka? w Szczecinie, gdzie by? wyk?adowc? historii literatury w Wy?szej Szkole Pedagogicznej.
Janusz Woyciechowski
komendant w roku 1923
Janusz Woyciechowski
  Student Akademii Górniczej w Krakowie, który w 1920 roku jako jeszcze ucze? IV Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Krakowie wraz z Zygmuntem Miter? zorganizowa? na terenie VI Gimnazjum w Podgórzu 9 KDH im. p?k Dionizego Czachowskiego (pó?niejsz? „B??kitn? Jedynk?”).
Zygmunt Mitera
komendant w roku 1923
Zygmunt Mitera
  Student Akademii Górniczej w Krakowie, który w 1920 roku jako jeszcze ucze? IV Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Krakowie wraz z Januszem Woyciechowskim zorganizowa? na terenie VI Gimnazjum w Podgórzu 9 KDH im. p?k Dionizego Czachowskiego (pó?niejsz? „B??kitn? Jedynk?”).
Piotr Liszkowicz
komendant w latach 1924-1931
Piotr Liszkowicz
  Profesor Gimnazjum im. J. Sobieskiego w Krakowie, kierowa? podgórskim hufcem a? 8 lat. Zmar? w 1931 roku.
Tadeusz Mitera
komendant w latach 1931-1941
Tadeusz Mitera
  Nauczyciel, profesor szkó? ?rednich Chrzanowa i Krakowa. Urodzi? si? 25 kwietnia 1905 roku w Sko?yszynie pow. Jas?o. Cz?onek ZHP od 1919 roku. W latach 1919-1931 by? kolejno zast?powym, przybocznym, gospodarzem i sekretarzem Komendy Hufca, instruktorem wielu kursów, lustratorem dru?yn i hufców w Chor?gwi Krakowskiej. Dnia 21 wrze?nia 1931 roku zostaje mianowany harcmistrzem i obejmuje Hufiec Podgórze, którym kieruje do listopada 1939 roku. W okresie okupacji jest cz?onkiem Komendy Chor?gwi Szarych Szeregów w Krakowie oraz Komendantem Hufca Szarych Szeregów w Podgórzu. Poszukiwany przez Gestapo w kwietniu 1941 roku opuszcza Kraków i ukrywa si? na ziemi miechowskiej, gdzie wst?puje do Batalionów Ch?opskich. Do ko?ca wojny prowadzi zorganizowane tajne nauczanie. Po wojnie podejmuje prac? profesora Gimnazjum i Liceum im. St. Staszica w Chrzanowie, w którym pracowa? od 1935 roku do wybuchu wojny. W latach 1945-1949 organizuje i prowadzi kursy dru?ynowych, przez 2 lata kieruje Hufcem Harcerskim w Chrzanowie oraz jest cz?onkiem Powiatowej Rady Narodowej w Chrzanowie jako delegat ZHP. W 1956 r. w Komendzie Hufca Chrzanów obejmuje referat dru?yn harcerskich. Równocze?nie wznawia dzia?alno?? dru?yn harcerskich w Liceum gdzie pracuje, organizuje Ko?o Przyjació? Harcerstwa, urz?dza izb? harcersk? oraz rokrocznie przygotowuje i prowadzi obóz harcerski dru?yn z chrzanowskiego Liceum. W tym samym czasie utrzymuje sta?y kontakt z podgórskim Hufcem, gdzie w latach 1956-1957 jest dru?ynowym dru?yny dru?ynowych. W latach 1960-1970 jest opiekunem ZHP z ramienia Rady Pedagogicznej w chrzanowskim Liceum.
  Dh Tadeusz Mitera by? komendantem kilkudziesi?ciu obozów harcerskich, kursów i kolonii, bra? udzia? w Zlocie Skautów S?owia?skich w Pradze w 1931 roku, uczestniczy? z dru?yn? Hufca Podgórze w IV Jamboree w 1933 roku w Gödölö, a w lecie 1935 roku w jubileuszowym Zlocie Narodowym w Spale.
  Druh harcmistrz Tadeusz Mitera zwany przez starszych instruktorów popularnie „Dziadkiem” posiada? olbrzymi autorytet w zespole instruktorskim. Jego walory osobiste, rzadko spotykana umiej?tno?? zjednywania sobie ludzi i gromadzenia wokó? siebie zespo?u zaanga?owanego sprawi?y, ?e spod Jego r?ki wyros?o wielu doskona?ych instruktorów harcerskich i warto?ciowych ludzi. W okresie pe?nienia przez druha Tadeusza Miter? funkcji Hufcowego, podgórskie harcerstwo rozros?o si?, mocno ustabilizowa?o kadrowo, uwidoczni?a si? zwarto?? zespo?u instruktorskiego Hufca.
Wojciech Beliczy?ski
komendant w latach 1945-1948 oraz 1956-1957
Wojciech Beliczy?ski
  Urodzi? si? 1 stycznia 1917 roku w S?omnikach. W 1927 roku wst?puje do ZHP jako cz?onek 8 Dru?yny Harcerzy w Kielcach. W latach 1935-1937 jest przybocznym 8 DH im. H. Sienkiewicza w Kielcach. Po przyje?dzie do Krakowa podejmuje prac? harcersk? jako dru?ynowy 1 Podgórskiej Dru?yny Harcerzy im. p?k. D. Czachowskiego, któr? prowadzi do wybuchu wojny.
  Po wojnie organizuje Hufiec Podgórze, którym kieruje do 1948 roku. W 1946 roku rozkazem Naczelnika Harcerzy zostaje mianowany harcmistrzem. W latach 1947-1950 jest opiekunem Bursy Harcerskiej w Krakowie. Po reaktywowaniu ZHP w 1956 roku wraca do Podgórza zostaj?c Komendantem Hufca Podgórze przez kilka pierwszych miesi?cy. Równocze?nie podejmuje prac? instruktorsk? w Krakowskiej Komendzie Chor?gwi pe?ni?c funkcj? Kierownika Wydzia?u Szkolenia. W latach 1938-1948 prowadzi? 4 obozy harcerskie i 2 kursy dru?ynowych.
Ada Stefa?ska
komendant w latach 1945-1948
Ada Stefa?ska
  Komendantka Hufca Harcerek w Krakowie-Podgórzu. Do ZHP wst?pi?a w 1928 roku w 1 Dru?ynie Harcerek im. Emilii Plater w Tychach. W latach 1936-1938 pe?ni?a funkcj? przybocznej 2 Dru?yny Harcerek w Krakowie. Tu? przed wybuchem II wojny ?wiatowej w sierpniu 1939 r. jest przyboczn? Komendantki Kursu Dru?ynowych w Kosarzyskach.
  W marcu 1945 roku zostaje mianowana Komendantk? Hufca V Harcerek w Borku Fa??ckim i funkcj? t? pe?ni do 1948 roku, tj. do czasu po??czenia Hufca Harcerek z Hufcem Harcerzy w jeden Hufiec ZHP Kraków-Podgórze. W 1948 roku zostaje mianowana harcmistrzem. W 1956 roku podejmuje dzia?alno?? instruktorsk? w podgórskim Hufcu, pe?ni?c przez kilka miesi?cy funkcj? z-cy Komendanta Hufca d/s Harcerek. W sierpniu 1958 roku organizuje i prowadzi Kurs Dru?ynowych w Jaroszowicach. W latach 1956-1959 nale?y do grona najaktywniejszych instruktorów w podgórskim Hufcu. Pracuje w Komisjach stopni m?odzie?owych i instruktorskich, uczestniczy w wielu kursach zast?powych i dru?ynowych organizowanych wówczas przez KH, wizytuje i lustruje dru?yny harcerskie. W 1959 roku po 30 latach pracy w ZHP odchodzi z czynnej dzia?alno?ci instruktorskiej.
Kazimierz Blotko
komendant w latach 1948-1949
Kazimierz Blotko
  Za?o?yciel i organizator 10 kolejowej dru?yny harcerskiej w P?aszowie, dru?ynowy 5 Dru?yny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego w 1948 roku, kiedy to Pi?tka otrzyma?a sztandar na 30-lecie swojej dzia?alno?ci.

Moja biografia harcerska.

Urodzi?em si? 5.2.1924 r. w Bochni w rodzinie kolejarskiej. Tu uko?czy?em szko?? powszechn? i do wybuchu wojny 3 klasy gimnazjum w Gimnazjum i Liceum im. Kazimierza Wielkiego. Ta informacja wst?pna konieczna jest do omówienia mojej biografii harcerskiej, o czym dalej mowa.
  W wieku 11 lat wst?pi?em do gromady zuchów. Pierwsz? koloni? sp?dzi?em gdzie? na Podkarpaciu. Pami?tam, ?e prowadzi?a j? druhna Wachówna. Pobyt na kolonii zach?ci? mnie do wst?pienia do dru?yny harcerskiej. Dru?yna istnia?a przy Gimnazjum i Liceum im. Kazimierza Wielkiego w Bochni. Dru?ynowym by? starszy ode mnie o 2 lata dh Stefan B?otnic Przyrzeczenie harcerskie z?o?y?em w 1938 r. na r?ce hm. Kazimierza Sobolewskiego. W c ?ynie pe?ni?em funkcj? kronikarza. Po wielu latach napisa? o mnie w Wiadomo?ciach Boche?skich w 2001 r. kol. Stefan B?otnicki, ?e o mianowaniu mnie na t? funkcj? przes?dzi?o moje lekkie pióro i dowcip.
  W 1939 r. odby?em 21-dniowy kurs dru?ynowego w miejscowo?ci Sidzina, po którym uzyska?em tzw. prób? na dru?ynowego. Niezapomniany by? dla mnie obóz w?drowny szlak I Brygady Legionów Józefa Pi?sudskiego (nale?a?em do zast?pu ?azików). Trasa wiod?a ?egociny do Nowego S?cza. Do domu wrócili?my ju? w atmosferze wojny, bo by? to koniec sierpnia. Wybuch?a ju? 1 wrze?nia. Zmuszony by?em, jak wi?kszo??, ucieka? na wschód. I sko?czy?a si? dla mnie przygoda z harcerstwem przerwa?em j? w stopniu ?wika.
  W czasie okupacji nie mia?em ju? mo?liwo?ci dzia?ania w tej organizacji. Wróci?em jednak do ZHP w 1945 r. jako ju? dojrza?y cz?owiek (21 lat). Otrzyma?em stopie? Harcerza Orlego. Pracowa?em wówczas w Parowozowni Kraków - P?aszów. By?a tam szko?a przygotowuj?ca m?odzie? do fachu kolejarskiego w s?u?bie trakcji. Zaj??em si? t? m?odzie?? aby odwie?? j? od picia alkoholu i palenia tytoniu. Chyba mi si? to uda?o. Za?o?y?em 10. Dru?yn? im. Boles?awa Chrobrego. Ch?opcy zafascynowani byli metodami dzia?alno?ci harcerskiej, szczególnie wycieczkami, z czym, jako kolejarze, nie mieli?my problemów. W 1948 r. by?em dru?ynowym 5. Dru?yny Podgórskiej im. Zawiszy Czarnego, która istnia?a przy szkole nr. 29 im. Jana Matejki na ul. Limanowskiego, w której dyrektorem by? wówczas pan Józef Twardosz. Zachowa? si? jeszcze z tych czasów afisz informuj?cy o uroczysto?ci po?wi?cenia sztandaru na 20-lecie istnienia tej dru?yny.
  Hufiec Podgórski obj??em po hm. Beliczy?skim, z którym by?em zaprzyja?niony, od czasu jednego obozu, który on prowadzi?, a którego by?em uczestnikiem. Jeszcze za czasów hm. Beliczy?skiego zosta?em wys?any przez niego w 1949 r. na kurs ideologiczny ZHP do Warszawy, który prowadzi?a Z-ca Przewodnicz?cego ZHP hm. Pelagia Lewi?ska. Ten kurs upowa?nia? mnie do obj?cia wa?nych funkcji w ZHP.
  W 1949 r. zosta?em wyznaczony przez Naczelnika ZHP na komendanta dwóch kolejno post?puj?cych po sobie obozów szkoleniowych na funkcj? dru?ynowego. Jeden by? w Muszynie Leluchowie drugi w Maniowych k. Nowego Targu, (dzi? ta wie? znajduje si? na dnie zalewu). Musz? wspomnie? o pomocnikach na tych kursach. Byli nimi druhowie: phm. Edward Poradzisz, phm. Jan Bury i dh. Stefan Szymczykiewicz. W 1946 r. odby?em 19-dniowy kurs podharcmistrzowski na II C.A.S. (Centralna Akcja Szkoleniowa) nad jeziorem Turawa k. Opola. Po tym kursie rozkazem nr 3 Naczelnika ZHP z dnia 15.3.1947 r. zosta?em mianowany podharcmistrzem i jednocze?nie otrzyma?em stopie? Harcerza Rzeczypospolitej.
  W 1950 r. zmieni?a si? nieco organizacja ZHP w Krakowie. Utworzono hufiec miejski pod nazw? Komenda Miasta ZHP. Zosta?em mianowany przez Naczelnika ZHP Komendantem tej jednostki. Pe?ni?em t? funkcj? od 15.VI. do 15.IX.1950 r. W tym dniu zmuszony by?em do z?o?enia rezygnacji z tej funkcji ze wzgl?du na wa?n? funkcj? na PKP. W 1951 r. zosta?em przeniesiony s?u?bowo do pracy w Ministerstwie Komunikacji. Od tej pory nie mia?em ju? mo?liwo?ci dzia?ania w ZHP. Pozosta? mi ju? tylko krzy? harcerski ze z?oconymi elementami i zielon? podk?adk?, który nosz? do dzi?.
Ryszard Stefa?ski
komendant w latach 1957-1959
Ryszard Stefa?ski
  Ekonomista, wieloletni pracownik Krakowskich Zak?adów Sodowych. Urodzi? si? 28 grudnia 1912 roku w ZSRR. Do ZHP wst?pi? 12 grudnia 1932 roku w Borkowskiej Dru?ynie Harcerzy im. Zawiszy Czarnego. 15 sierpnia 1933 roku sk?ada przyrzeczenie harcerskie na r?ce dha hm. Tadeusza Mitery - ówczesnego Komendanta Hufca Kraków-Podgórze. Bezpo?rednio po II wojnie ?wiatowej pe?ni? funkcj? dru?ynowego I Borkowskiej Dru?yny Harcerzy. Przez wiele lat by? cz?onkiem Komendy Hufca Podgórze. Komendant wielu obozów harcerskich i zimowisk oraz 3 kursów instruktorskich. W sierpniu 1958 r. mianowany harcmistrzem.
Zdzis?aw Trylski
komendant w latach 1959-1965
Zdzis?aw Trylski
  Doktor, in?ynier, pracownik naukowy Politechniki ?wi?tokrzyskiej w Kielcach. Urodzony 11 maja 1933 roku w Bia?okrynicy k/Krzemie?ca. Syn Jadwigi i Zbigniewa Trylskiego, by?ego Naczelnika ZHP. Do ZHP wst?pi? 4 kwietnia 1947 roku w 3 Dru?ynie Harcerzy im. T. Ko?ciuszki przy Szkole Podstawowej nr 24 w Podgórzu. Jest wychowankiem tej dru?yny i wspania?ego dru?ynowego druha harcmistrza Mieczys?awa Goduli. W 1949 roku zostaje przybocznym 3 DH-y. Z pocz?tkiem 1957 roku wraz z gronem wychowanków „Fioletowej Trójki” reaktywuje 3 DH-y jako jedn? z pierwszych w Hufcu, która w rok pó?niej rozrasta si? w Szczep „Fioletowej Trójki”. We wrze?niu 1957 roku zostaje mianowany z-c? Komendanta Hufca, a 5 stycznia 1959 roku zostaje Komendantem Hufca Podgórze. Jest równocze?nie cz?onkiem Komendy Chor?gwi Krakowskiej i komendantem rejonu hufców m. Krakowa (1.09.1959-19.12.1962).
  8 listopada 1965 roku w zwi?zku z przeniesieniem si? na sta?e do Kielc i obj?ciem stanowiska Dziekana w Wy?szej Szkole In?ynierskiej hm Zdzis?aw Trylski odchodzi z funkcji Komendanta Hufca Podgórze. Zostaje wybrany cz?onkiem Rady Hufca Podgórze utrzymuj?c z Hufcem systematyczny i owocny kontakt. Jako Hufcowy by? w 1959 roku inicjatorem wieloletniej dzia?alno?ci programowej Hufca pn. „Jeste?my Harcerstwem Podgórza”. Za Jego kadencji w czerwcu 1960 roku Hufiec Podgórze otrzyma? sztandar. By? komendantem kilkunastu obozów harcerskich i kursów instruktorskich, zorganizowa? i prowadzi? 4 zagraniczne obozy instruktorskie.
  Dh hm Zdzis?aw Trylski nale?y do grona instruktorów, którzy na trwa?e zapisali si? w historii podgórskiego Hufca. Jest bowiem tym Instruktorem, który pozostawi? po sobie nie tylko trwa?y ?lad, ale to co najpi?kniejsze - wspomnienia wspania?ego Cz?owieka, Instruktora i Wychowawcy, dla którego zasada osobistego przyk?adu by?a zawsze zasad? najwy?sz?.
Stanis?aw Spólnik
komendant w latach 1965-1975
Stanis?aw Spólnik
  Mgr nauk pedagogicznych. Urodzi? si? 6 grudnia 1939 r. w Krakowie. Do ZHP wst?pi? w 1949 r. b?d?c cz?onkiem dru?yny zuchów w ?agiewnikach. W grudniu po Zje?dzie ?ódzkim wst?puje do 15 Dru?yny Harcerzy w rodzimych ?agiewnikach. W latach 1956-1959 pe?ni? funkcj? zast?powego, a nast?pnie przybocznego w 15 Dru?ynie Harcerzy, któr? prowadzi? wówczas dh Stanis?aw Millan. Przyrzeczenie harcerskie z?o?y? na r?ce dh hm Ryszarda Stefa?skiego, ówczesnego Komendanta Hufca. W latach 1959-1961 odbywa dwuletni? zasadnicz? s?u?b? wojskow? w Karpackiej Brygadzie WOP, któr? ko?czy w stopniu plutonowego. W grudniu 1961 roku rozpoczyna prac? w Komendzie Hufca Podgórze, pocz?tkowo jako instruktor organizacyjny, a nast?pnie od 1962 roku jako Z-ca Komendanta d/s organizacyjnych. Równocze?nie jest dru?ynowym 15 Dru?yny Harcerzy, a nast?pnie szczepowym Szczepu „Zielona Gromada” w ?agiewnikach.
  W listopadzie 1965 roku na I Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej zostaje wybrany Komendantem Hufca. W dwa lata pó?niej wchodzi w sk?ad Rady i Komendy Chor?gwi Krakowskiej.
  Przez 8 lat by? Komendantem Rejonu Hufców m. Krakowa i Przewodnicz?cym Komisji Kszta?cenia i Stopni Instruktorskich m. Krakowa.
  3 marca 1975 roku po 10-letniej dzia?alno?ci na funkcji Komendanta Hufca Rada Hufca na swoim uroczystym posiedzeniu w auli IV LO zwolni?a dha hm Stanis?awa Spólnika z tej funkcji, sk?adaj?c Mu serdeczne podzi?kowanie za wieloletni?, ofiarn? dzia?alno?? i kierowanie podgórskim hufcem.
Marian Kowalski
komendant w latach 1975-1976
Marian Kowalski
  Nauczyciel w SZP w Witkowicach. Urodzi? si? 22 lipca 1946 roku w Ostrowitem Rypi?skim. W 1956 roku wst?pi? do ZHP jako ucze? Szko?y Podstawowej w Ostrowitem. Po uko?czeniu SN w Toruniu i Pa?stwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej w Warszawie rozpoczyna prac? zawodow? w PZW w Szubinie, gdzie organizuje i przez 6 lat prowadzi dru?yn? harcersk?. Równocze?nie kieruje referatem harcerskim w KH w Szubinie. W latach 1972-1975 po przeniesieniu si? do Krakowa jest z-c? szczepowego w Szczepie „Korczaka”. W listopadzie 1974 roku przechodzi do pracy w Komendzie Hufca Podgórze i przejmuje obowi?zki Z-cy Komendanta Hufca. W marcu 1975 roku zostaje wybrany Komendantem Hufca. Funkcj? t? pe?ni do 15 wrze?nia 1976 roku.
Jerzy Klinik
komendant w latach 1976-1982
Jerzy Klinik
  Mgr fizyki, pracownik naukowy AGH w Krakowie. Urodzi? si? 20 maja 1947 roku w Krakowie. Swoj? dzia?alno?? instruktorsk? rozpocz?? 1 wrze?nia 1967 roku jako przyboczny 14 DH-y im. Zawiszy Czarnego przy PZW w Krakowie. W rok pó?niej przejmuje 14 DH-y i prowadzi j? do stycznia 1971 roku. Równocze?nie jest Kierownikiem Referatu Sportu i Turystyki KH, a od 9 marca 1971 roku cz?onkiem Rady i Komendy Hufca Kraków-Podgórze.
  W listopadzie 1971 roku zak?ada i prowadzi przez 6 lat Szczep „Czwartacy” im. Szarych Szeregów przy Szkole Podstawowej nr 116 w Osiedlu „Na Koz?ówce”, doprowadzaj?c go do prawdziwej ?wietno?ci i zostaje nadal jego Honorowym Komendantem. W mi?dzyczasie od wrze?nia 1973 roku do marca 1975 kieruje Referatem AL i AZ Komendy Hufca.
  W lipcu 1972 roku zostaje mianowany harcmistrzem. W marcu 1974 roku Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Chor?gwi Krakowskiej wybiera Go cz?onkiem Rady Chor?gwi, a w czerwcu 1975 roku - cz?onkiem Prezydium Rady Chor?gwi Krakowskiej. W tym samym roku zostaje wybrany zast?pc? Komendanta Hufca Kraków-Podgórze, by rok pó?niej 15 wrze?nia 1976 roku przej?? obowi?zki Komendanta Hufca Kraków-Podgórze. W lipcu 1974 roku by? delegatem na Zlot M?odzie?y Polskiej, a w marcu 1977 roku bierze udzia? w VI Zje?dzie ZHP, jako delegat podgórskiego Hufca. W minionym okresie dh Jerzy Klinik by? komendantem kilkunastu obozów harcerskich i zimowisk oraz siedmiu kursów instruktorskich.
komendant w latach 1982-1984
Piotr Koczanowski
Wies?aw Wójcik
komendant w latach 1984-1986
Wies?aw Wójcik
  Urodzony 17 listopada 1949 r. w Krakowie. W Prokocimiu ko?czy SP i XV LO. Absolwent AGH w Krakowie. Nauczyciel fizyki i Zast?pca Dyrektora w XV LO w Krakowie do roku 2007.
  Dzia?alno?? w ZHP rozpocz?? w 1960 r., wst?puj?c do 17 DZ „Kosynierzy”, przy SP nr 61 w Prokocimiu, swoim macierzystym ?rodowisku. Nast?pnie nale?a? do 17 DH im. T. Ko?ciuszki. Przyrzeczenie harcerskie z?o?y? dnia 22.07.1961 r. w Ochotnicy Dolnej na r?ce druha phm. Zbigniewa Onderki. Po przeniesieniu cz??ci SP nr 61 do budynku LO nr 5, dzisiejszego XV LO, od roku 1963, tam kontynuowa? swoj? dzia?alno?? harcersk?. Najpierw w 42 Dru?ynie Starszoharcerskiej, która w roku 1964 zostaje przekszta?cona w Szczep „Gwie?dzisty”. Tam od 1965 r. pe?ni? kolejno funkcje: dru?ynowego 11 DH–y i 42 DStH MSR, zast?pcy (1969-73) i Komendanta Szczepu (1973-82), dru?ynowego Kr?gu Instruktorskiego „Watra”. Równocze?nie dzia?a? w Hufcu. Pe?ni? kolejno funkcje: Kierownika Referatu, Zast?pcy (1976-83) i Komendanta Hufca (1984-85), Przewodnicz?cego Rady Hufca. Najpierw uczestnik, a nast?pnie organizator wielu stacjonarnych i wyjazdowych kursów instruktorskich, organizatorów AL i AZ. Inicjator i przez wiele lat organizator Mistrzostw Hufca w koszykówce oraz w tenisie ziemnym. Komendant i cz?onek kadry wielu obozów sta?ych i w?drownych oraz zimowisk. Instruktor Roku 1973 Hufca Kraków – Podgórze. By? Cz?onkiem Rady i Prezydium Rady Chor?gwi Krakowskiej. Delegat na VII Zjazd ZHP. Od roku 2000 jest cz?onkiem, a od roku 2007 Wiceprezesem, Stowarzyszenia Przyjació? Harcerstwa w Krakowie.
  Wielokrotnie wyró?niany i odznaczany m.in. tytu?em „Zas?u?ony dla Hufca ZHP Kraków – Podgórze” odznakami „Za Prac? dla Miasta Krakowa”, krzy?em „Za Zas?ugi dla ZHP”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Z?otym Krzy?em Zas?ugi.
komendant w latach 1986-1988
Stefan Salamon
Bogus?aw Zaj?c
komendant w latach 1988-1990
Bogus?aw Zaj?c
  Urodzony 23.02.1960 r. w Krakowie. Z wykszta?cenia magister in?ynier odlewnik. Zuch, harcerz, instruktor w Szczepie „Z D?bowego Lasu” dzia?aj?cym przy Szkole Podstawowej nr 53 w Krakowie. Przyrzeczenie Harcerskie z?o?y? na obozie w?drownym Szczepu w Szczyrku 08.08.1973 roku. Pe?ni? funkcj? przybocznego, a nast?pnie dru?ynowego 30 Dru?yny Harcerzy „Fauna”. Od 1979 r. by? komendantem Szczepu „Z D?bowego Lasu”. Do stopnia harcmistrza mianowany w 1982 r. Aktywnie uczestniczy równie? w pracy Hufca, w sk?adzie Rady Hufca, a w latach 1986-1988 pe?ni? funkcj? zast?pcy Komendanta Hufca do spraw organizacyjnych. W latach 1988 - 1990 pe?ni? funkcj? komendanta Hufca ZHP Kraków - Podgórze W tym samym czasie by? cz?onkiem Rady Chor?gwi Krakowskiej ZHP. Uczestnik, a pó?niej organizator kilkudziesi?ciu obozów i zimowisk, w tym 6 jako kwatermistrz, 2 jako obo?ny i 8 jako komendant obozu lub zgrupowania obozów.
  Wyró?nienia: odznaka „Za zas?ugi dla Hufca ZHP Kraków - Podgórze” przyznana w 1982 r., tytu? Instruktora Roku 1983 oraz 1986, krzy? „Za Zas?ugi dla ZHP”.
komendant w latach 1991-1992
Artur Panu?
  Urodzi? si? 4 stycznia 1962 roku. Absolwent szko?y elektrycznej. W roku 1978 zosta? harcerzem w Szczepie „Dzieci Pioruna”. Zobowi?zanie instruktorskie z?o?y? w kwietniu 1979 roku na stadionie KS „Korona” podczas Wiosennego Przegl?du Hufca. Od marca 1979 r. pe?ni? funkcj? dru?ynowego 5 Podgórskiej Dru?yny Harcerskiej „Ob?ok” zast?puj?c na tej funkcji Waldemara W?sa. Nast?pnie by? zast?pc? komendanta szczepu, a w 1987 roku zosta? mianowany komendantem Szczepu „Dzieci Pioruna”. Zosta? odznaczony odznak? „Honoris Gratia”.
Jan Maciejowski
komendant w roku 1992
Jan Maciejowski
  Urodzony 1 maja 1962 w Sierczy. Nauczyciel fizyki oraz dyrektor Gimnazjum nr 34 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie. Dzia?a? w 66 Podgórskiej Dru?ynie Harcerskiej w Szczepie „Albatrosy”. Pe?ni? funkcj? zast?pcy komendanta szczepu, a pó?niej zosta? mianowany komendantem Szczepu „Albatrosy”. W 1969 r. wst?pi? do ZHP. Przyrzeczenie harcerskie z?o?y? 18.01.1974 r. natomiast zobowi?zanie instruktorskie 28.01.1981 roku.
  W roku 1992 pe?ni? funkcj? komendanta Hufca ZHP Kraków - Podgórze. Pe?ni? równie? funkcj? przewodnicz?cego hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich. Przewodniczy? chor?gwianej Radzie Harcerzy Starszych. Uczestniczy? w ponad 30 obozach harcerskich.
  Odznaczony zosta? srebrnym krzy?em „Za zas?ugi dla ZHP”, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrnym Krzy?em Zas?ugi, odznak? „Przyjaciel Dziecka”, srebrn? odznak? „Za prac? spo?eczn? dla miasta Krakowa”.
Barbara Krysza?owicz
komendant w latach 1992-1993
Barbara Krysza?owicz
  Magister konserwacji i zabytkoznawstwa. Urodzona 10.06.1960r w Krakowie. W ZHP od 1969r., zuchna, harcerka, instruktorka. Przyrzeczenie harcerskie z?o?y?a 11.04.1971r. Swoj? harcersk? dzia?alno?? zwi?za?a ze Szczepem „Z D?bowego Lasu” dzia?aj?cym przy Szkole Podstawowej nr 53 przy ul. Sko?nej. Zast?powa, przyboczna a nast?pnie (w latach 1976-1980) dru?ynowa 30 DH-ek. W latach 1977-1979 i 1981-1985 kwatermistrz szczepu.
  Zwi?zana z Hufcem ZHP Kraków-Podgórze. W latach 1982 – 1985r. pe?ni?a funkcj? Kierownika Referatu Harcerskiego a w latach 1992-1993 Komendantki Hufca. W latach 1993-1994 pe?ni?a funkcj? Przewodnicz?cej S?du Harcerskiego Hufca Podgórze.
  Obo?na na 4 obozach letnich, komendantka 7 obozów letnich i kilku zimowisk. Do stopnia harcmistrza mianowana rozkazem Komendanta Hufca RL 3/82 z dnia 01.05.1982r. Odznaczona odznak? „Za zas?ugi dla Hufca ZHP Kraków-Podgórze” 29.04.1983r. i Krzy?em za zas?ugi dla ZHP 16.06.1987r.
komendant w latach 1993-1995
Dorota Dziadu?a (Weso?owska)
  Nauczycielka, urodzona 12.09.1968 r. w Krakowie. We wrze?niu 1974 roku wst?pi?a do 1 DZ Zgrabne Syrenki. Dwa lata pó?niej z?o?y?a w tej dru?ynie obietnic? zucha. 18 maja 1979 r. w Bóbrce w DH im. Emilii Plater przy SP Nr 1 w Kro?nie z?o?y?a przyrzeczenia harcerskie. W 1980 r. przyboczna, a nast?pnie dru?ynowa 3 DZ Dzielne Krasnale. W 1986 wst?pi?a w szeregi 3 DHS My i On przy LO w Rymanowie. Zobowi?zanie Instruktorskie z?o?y?a 25 marca 1986 r. W latach 1986-1988 pe?ni?a obowi?zki Kierownika Wydzia?u Zuchowego w KCH Krosno. Od wrze?nia 1988 do grudnia 1989 by?a etatowo Instruktorem Organizacyjnym w KH Kraków - Podgórze. Jednocze?nie prowadzi?a 21 DZ Duszki Ognia przy szczepie P?omienie (SP 149 i SP 57). Od 1991 r. z krótkimi przerwami prowadzi 10 GZ Pomocne ?apki w Zielonym S?o?cu. Ko?cem lat osiemdziesi?tych by?a cz?onkiem Krakowskiej Rady Zuchmistrzów. Za kadencji Bogdana Zaj?ca przez jaki? czas pe?ni?a funkcj? Namiestnika Zuchowego. W 1986 r. odby?a Kurs Dru?ynowych Zuchowych w Kro?nie, w 1988 Kurs Organizatorów Pracy Zuchowej, w 1992 Kurs II stopnia dla Instruktorów Nieprzetartego Szlaku w Rabce i oraz wiele innych. Odznaczona wieloma odznakami mi?dzy innymi: Honorow? Odznak? Zuchmistrzów Krakowskiej KCH, krzy?em „Za zas?ugi dla ZHP” srebrnym i z?otym, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Br?zowym Krzy?em Zas?ugi, odznak? „Za zas?ugi dla Hufca Kraków - Podgórze” oraz odznaczeniem Za Zas?ugi dla Szczepu Zielone S?o?ce. Odby?a 18 obozów i kolonii zuchowych w tym 15 jako cz?onek komendy.
komendant w latach 1995-1999
Wojciech Majeran
Marcin Czechowski
komendant w latach 1999-2003
Marcin Czechowski
  Urodzony 9 wrze?nia 1976 roku w Krakowie. Pracownik administracyjny. Do harcerstwa wst?pi? w 1989 roku, zostaj?c harcerzem 13 cPgDH „Redarowie” w 13 Szczepie „Swaro?yca”. W kolejnych latach pe?ni? w tej samej dru?ynie funkcj? zast?powego, a nast?pnie przybocznego. W latach 1994-1999 pe?ni? funkcj? zast?pcy komendanta szczepu. Zobowi?zanie instruktorskie z?o?y? 16 grudnia 1995 r. w Krakowie. W 1998 r. komendant kursu dru?ynowych wspó?organizowanego z Hufcem Nowa Huta. Odby? kurs dru?ynowych w Centralnej Szkole Instruktorskiej w Za??czu oraz kurs podharcmistrzowski organizowany przez Chor?giew Krakowsk?. W latach 1997-1999 cz?onek Komendy Hufca, a nast?pnie Komendant Hufca Kraków - Podgórze w latach 1999-2003. W roku 2004 odznaczony srebrnym krzy?em „Za zas?ugi dla ZHP”. Wzi?? udzia? w 13 obozach sta?ych 13 Szczepu „Swaro?yca” w tym dwukrotnie jako cz?onek komendy, trzykrotnie kwatermistrz i sze?ciokrotnie komendant. Dwukrotnie pe?ni? równie? funkcj? komendanta zimowisk Hufca. W 1993 Uczestnik mi?dzynarodowego obozu Skautowego Uber der horizont w Niemczech. W 2002 komendant chor?gwianej Bia?ej S?u?by. Obecnie (2012) dzia?a jako cz?onek komisji rewizyjnej.
Maciej K?aczy?ski
komendant w latach 2003-2007
Maciej K?aczy?ski
  Urodzony 6 sierpnia 1979 r. w Krakowie. Doktor nauk technicznych, specjalno?? wibroakustyka, pracownik naukowy AGH w Krakowie. W ZHP od 1991 r. jako cz?onek 29 DH „Arnhem” im. gen. Stanis?awa Sosabowskiego dzia?aj?cej przy Szkole Podstawowej nr 110 w Krakowie (dawny Szczep „D?bnicki”). Z?o?y? przyrzeczenie harcerskie w dniu 23.08.1992 r. na obozie harcerskim w Noblinach, zobowi?zanie instruktorskie w dniu 4.12.1995 r. W latach 1994-1998 dru?ynowy 29 Gromady Zuchowej, od 1998 roku do 2001 dru?ynowy 29 DH „Arnhem”. Wspó?za?o?yciel, a zarazem pierwszy komendant Zwi?zku 5-tych i 29-tych Dru?yn Harcerskich „Bractwo” (1999-2003) powsta?ego w ramach dzia?aj?cych dru?yn po by?ym Szczepie „Kraka” oraz „D?bnickim”. Przewodnicz?cy hufcowej Kapitu?y Stopni Starszoharcerskich (2002-2004), wiceprzewodnicz?cy Komisji Rewizyjnej Hufca Kraków - Podgórze (1999-2003), komendant Hufca Kraków - Podgórze w latach 2003-2007, cz?onek komendy Hufca Kraków - Podgórze (2007-2011), cz?onek hufcowej Komisji Rewizyjnej (od 2011). Organizator kilkunastu obozów sta?ych pod namiotami (m.in. instruktor programowy w 1996 r., obo?ny w 1997 r., kwatermistrz w 1998 r., komendant obozów w latach 1999-2004) oraz zimowisk (1999-2002).
  Odznaczony br?zow? odznak? „Za zas?ugi dla Hufca Kraków - Podgórze”, srebrnym krzy?em „Za zas?ugi dla ZHP”.
Joanna Siekaniec
obecny komendant hufca (od roku 2007)
Joanna Siekaniec
Bibliografia
Gawe? Tadeusz „Krzy? harcerski wi?za? d?onie”, Kraków 1992
Gawe? Tadeusz „Pok?on tym, którzy tworzyli”, Wyd. „Czuwajmy”, Kraków 1999
Praca zbiorowa „Harcerstwo Podgórza”, Drukarnia Wydawnicza, Kraków 1978